Polityka
prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU LASER MED

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych


Administrator Twoich danych osobowych:

Gabinet Medycyny Estetycznej „Laser-Med” spółka cywilna Krystyna Hubicka, Robert Hubicki z siedzibą w Częstochowie (42-200), przy ul. Jasnogórskiej 15/7, posiadająca NIP: 5732783961, REGON: 241348498  („LaserMed ”)

Inspektor ochrony danych LaserMed oraz jego dane kontaktowe:

LaserMed wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych LaserMed skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

Adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Gabinet Medycyny Estetycznej „Laser-Med” spółka cywilna Krystyna Hubicka, Robert Hubicki, ul. Jasnogórska 15/7, 42-200 Częstochowa

Adres e-mail: lasermed@onet.eu

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych i w jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

LaserMed przetwarza i przechowuje dane Twoje dane osobowe w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W odniesieniu do świadczenia usług przez LaserMed Twoje dane będą przetwarzane w celu:

  • promocji i reklamy działalności, produktów i usług oferowanych przez LaserMed oraz stronę www.laser-med.pl – w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;
  • wysyłki newslettera ze sklepu internetowego LaserMed oraz strony www.laser-med.pl– pod warunkiem zapisania się na newsletter, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i nie dłużej niż do momentu rezygnacji z usługi newslettera;
  • zawarcia i prawidłowej realizacji zawartych z Tobą umów, w szczególności dostarczenia zamówionych produktów w sklepie internetowym LaserMed oraz poprzez stronę www.laser-med.pl oraz rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tymi umowami;
  • monitorowania Twojej aktywności na stronie internetowej i sklepie internetowym LaserMed, na stronie www.laser-med.pl oraz w mediach społecznościowych LaserMed, w celu dostosowania wyświetlanej zawartości do Twoich potrzeb oraz udoskonalania usług przez nas świadczonych, co jest naszym usprawiedliwionym interesem prawnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, przy czym w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie,
  • zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego LaserMed oraz strony www.laser-med.pl, co jest naszym usprawiedliwionym interesem prawnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż w czasie niezbędnym dla realizacji wskazanego celu lub do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy Administrator nie będzie w stanie wykazać podstaw nadrzędnych wobec praw i wolności osoby składającej sprzeciw;
  • określenia grup docelowych reklam oraz innych aktywności użytkownika przy pomocy narzędzi do pomiaru skuteczności działań marketingowych online – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu;
  • realizacji uzasadnionych interesów LaserMed, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń przez LaserMed, archiwizacja w celu ochrony interesu prawnego LaserMed – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu. W przypadku dochodzenia roszczeń lub ochrony interesu prawnego LaserMed wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, ale jest to niezbędne do zawarcia lub odmowy zawarcia umowy związanej z dostarczeniem Tobie zamówionych produktów.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji powyższych celów jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Wyrażenie zgody na podejmowanie w stosunku do Ciebie zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym decyzji opartych o profilowanie, jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych LaserMed do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach LaserMed, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług LaserMed jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług LaserMed. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z wykorzystywaniem przez nas w działalności marketingowej narzędzi Google, LLC oraz Facebook, Inc., Twoje dane osobowe mogą być udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym szczególności do Stanów Zjednoczonych. Zgodne z przepisami ochrony danych, zabezpieczenia, które zagwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE lub porozumienie EU-USA Privacy Shield („tarcza prywatności” UE-USA), do którego przystąpili nasi zaufani partnerzy Google, LLC oraz Facebook, Inc.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo do żądania sprostowania danych,
  • prawo do żądania usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy odbywa się ono w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów LaserMed – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, tj. stan faktyczny, który nie istniał w momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio zbierane od osoby, której dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili zbierania danych, ale nie był znany LaserMed, w momencie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczyły;
  • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeśli odbywa się ono w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;
  • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana oraz akutalizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w LaserMed bądź rozwojem funkcjonalności serwisu LaserMed będą niezwłocznie komunikowane Tobie poprzez ogłoszenie na stronie serwisów LaserMed lub w wiadomości e-mail Tobie przesłanej jeśli posiadasz konto w serwisach LaserMed.

Na stronie internetowej LaserMed znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Instagram) i profili LaserMed na takich portalach, nienależących do LaserMed. LaserMed nie ma wpływu i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami tych portali, natomiast w odniesieniu do profili LaserMed w ramach takich serwisów Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Osobę, która skorzysta z przekierowania obowiązywać będą również polityki prywatności i cookies opublikowane przez administratorów zewnętrznych stron internetowych. Prosimy o zapoznanie się z tymi politykami.

LaserMed nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji, dostawców serwisów społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Instagram), systemów operacyjnych, portali, usług, w tym danych, które za pośrednictwem tych serwisów społecznościowych ujawniane są innym podmiotom. LaserMed będzie mieć dostęp do niektórych danych użytkowników ww. portali takich jak wiek, płeć, lokalizacja, aktywność na zewnętrznych stronach www w ramach profilu LaserMed, które nie będą umożliwiały identyfikacji użytkowników. Dane te będą mogły być wykorzystywane w celu kierowania reklamy co jest prawnie uzasadnionym celem LaserMed.

Akceptacji lub braku akceptacji na wykorzystywanie powyższych danych w ramach ww. portali można dokonać w ustawieniach konta w serwisach społecznościowych, po zalogowaniu się na konto w danym serwisie – w zakładce dotyczącej prywatności oraz ustawieniach dotyczących wyświetlanych reklam.